Terminarz naboru

TERMINY REKRUTACJI

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM/ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja

2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 1500

Od 22 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2024 r. od godz.800

do 05 lipca 2024 r.

do godz. 1500

Nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 05 lipca 2024 r.

do godz. 15 00

 

Do 25 lipca 2024r.

 

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Do 11 lipca 2024 r

do godz. 1500

Do 01 sierpnia 2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

12 lipca 2024 r.

do godz 15 00

 

 

 

02 sierpnia 2024 r.

 

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 16 lipca 2024 r.

do godz. 1500

od 22 lipca 2024 r.

do 02 sierpnia 2024r.

do godz. 15.00

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

Od 15 lipca 2024r. do 19 lipca 2024r. do godz. 1500

od 05 sierpnia 2024r.

do 08 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

 

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024 r.

do godz. 1400

09 sierpnia 2024 r. do godz. 1400

 

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 lipca 2024 r.
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 08 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 1 września 2024 r.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Drewing Grażyna
(2021-04-07 18:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Drewing Grażyna
(2024-02-29 17:05:18)