Terminarz naboru

TERMINY REKRUTACJI

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 1500

od 2 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r. od godz.1100

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 1500

Nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

21 lipca 2022 r.

 

 

16 sierpnia 2022 r.

 

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 16 maja 2022 r.

do 25 lipca 2022 r.

do godz. 1500

od 2 sierpnia 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 22 lipca 2022r.

do 28 lipca 2022 do godz. 1500

od 17 sierpnia 2022 r.

o 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.

o godz. 1400

23 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Drewing Grażyna
(2021-04-07 18:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Drewing Grażyna
(2022-04-06 17:10:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki